Spotkanie z monitorem projektu

W dniach 20-21 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie z monitorem projektu Panią Edytą Owadowską, w którym uczestniczyła również Pani Marta Wojtaniec – opiekun projektu z NFOŚiGW. Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy oraz problemy w realizacji projektu.  W drugim dniu spotkania odbył się wyjazd terenowy do Ojcowskiego Parku Narodowego w celu wizji terenowej ostoi muraw kserotermicznej w obszarze Natura 2000 Dolina Prądnika, na których będą prowadzone działania ochrony czynnej w ramach realizacji projektu LIFE. Drugim obszarem, na którym odbyła się wizja terenowa był obszar Natura 2000 Poradów. W obszarze tym prowadzone obecnie są zabiegi ochronne.