Przedłużenie realizacji projektu i nowy obszar Natura 2000

Okres realizacji projektu LIFE12 NAT/PL/000053 został wydłużony do 30 czerwca. W tym czasie będą kontynuowane działania związane z wykupem i dzierżawą gruntów przyrodniczo cennych oraz prace nad ustanowieniem Planów Zadań Ochronnych.

Do projektu włączono także nowy obszar Natura 2000 Dolina Prądnika PLH120004 (znajdujący się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, na którym prowadzone będą działania polegające na usunięciu drzew i krzewów, koszeniu na siedliskach muraw kserotermicznych i naskalnych.

Wydłużenie czasu trwania projektu i dodanie dodatkowego obszaru Natura 2000 pozwoli na osiągniecie możliwie jak najwyższych wskaźników zaplanowanych w projekcie.