Konferencja otwierająca projekt LIFE Vistula

W dniach 18-19 czerwca br. w Radoczy zespół projektowy LIFE uczestniczył w konferencji otwierającej projekt LIFE16 NAT/PL/000766 pn. „Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły”. Projekt ten realizowany jest wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska  w Katowicach – która jest beneficjentem koordynującym projekt,  współbeneficjentami są RDOŚ Kraków, Górnośląskie Koło Ornitologiczne oraz Towarzystwo na Rzecz Ziemi.

Spotkanie było okazją do zapoznania się z założeniami projektu, który realizowany będzie na 4 obszarach Natura 2000: Dolina Dolnej Skawy, Dolina Dolnej Soły, Dolina Dolnej Wisły oraz Stawy w Brzeszczach. Celem tego projektu jest ochrona i poprawa stanu zachowania istotnych siedlisk ptaków wodno-błotnych w szczególności ślepowrona i rybitwy rzecznej. W części referatowej wysłuchać mogliśmy wystąpienia m.in. O ochronie siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej, o czynnej ochronie ślepowrona i rybitwy rzecznej. Drugiego dnia konferencji odbyła się wycieczka terenowa w okolicach Zatora, podczas której przedstawiono miejsca , w których zostaną realizowane zadania przewidziane w projekcie tj. umocnienie wysp na stawach i żwirowniach, które są wykorzystywane jako miejsca lęgowe przez ptactwo wodne. Mieliśmy też możliwość podziwiania ślepowrona i rybitwy rzecznej w środowisku naturalnym.