Podsumowanie 2018 roku

Z dniem 30 czerwca bieżącego roku zakończyliśmy realizację projektu LIFE13 NAT/PL/000053 pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”

W ramach kluczowych zadań w projekcie osiągnęliśmy następujące efekty:

  • zadanie A1 Wykonanie planów zadań ochronnych – ustanowiono w formie zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 12 planów zadań ochronnych dla 12 obszarów Natura 2000 objętych projektem. Dokumenty te można odnaleźć na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie http://bip.krakow.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-krakowie
  • zadanie A4 Zakup zwierząt gospodarskich – zakupiono 152 owce olkuskie i 14 kóz. Zakupione zwierzęta na czas trwania projektu zostały przekazane rolnikom prowadzącym wypas.
  • zadanie B1 Zakup gruntów cennych przyrodniczo – zakupiono 23 działki ewidencyjne o powierzchni 8,55 ha. W aktach notarialnych i księgach wieczystych zakupionych działkach widnieje zapis, że zakup dokonano w celu nieodwołalnej ochrony przyrody. W ramach tego zadania wydzierżawiono 21 działek ewidencyjnych o powierzchni 10,03 ha. Umowy dzierżawy zostały zawarte na okres 22 lat a czynsz dzierżawny, który określił uprawniony rzeczoznawca majątkowy został wypłacony jednorazowo za cały okres trwania umowy.
  • zadanie C1 Oczyszczanie powierzchni ze śmieci – usunięto z całej powierzchni 12 obszarów Natura 2000 tj. 136,9 ha ponad 95 ton zmieszanych odpadów komunalnych. Działanie to zostało wykonane przez wyspecjalizowaną firmę wyłonioną w wyniku przetargu nieorganiczonego.
  • zadanie C2 Oczyszczanie powierzchni z drzew i krzewów- usunięto z powierzchni 34,51 ha drzewa i krzewy w obszarach objętych projektem na Miechowszczyźnie oraz w obszarze Natura 2000 Dolina Prądnika na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Usuniecie drzew i krzewów oraz karczowanie było najważniejszym działaniem ochronnym jakie zostało podjęte w ramach projektu w celu utrzymania muraw kserotermicznych we właściwym stanie zachowania. Prace te prowadzone były w okresie jesienno – zimowym (poza okresem kwitnienia) w latach 2015-2017 oraz w okresie kwiecień – maj 2018 r w 29 ostojach muraw kserotermicznych na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Prace te zostały wykonywane przez specjalistyczne firmy wyłonione w wyniku przetargów nieorganiczonych.
  • zadanie C3 Koszenie powierzchni – wykoszono ponad 25 ha muraw kserotermicznych w 13 obszarach Natura 2000. Zabieg koszenia wykonywany był równocześnie z wycinką drzew i krzewów oraz karczowaniem przez tych samych Wykonawców.
  • zadanie C4 Zorganizowanie wypasu – w latach 2015-2017 na powierzchni 21,52 ha w 11 obszarach wypasano zakupione owce olkuskie i kozy. Wypas prowadzony był przez 8 lokalnych rolników, którzy zostali wybrani w wyniku przetargu nieograniczonego. Zwierzęta były każdorazowo dowożone na dany obszar i odwożone (tzw. wypas obwoźny). Wypas trwał 8 godzin i prowadzony był od maja do października zgodnie z planami wypasu opracowanymi dla każdego z obszarów. Wypas owiec i kóz nie był prowadzony w obszarze Natura 2000 Grzymałów ze względu na bezpieczeństwo zwierząt. Na powierzchni siedliska w przeszłości znajdowało się dzikie wysypisko śmieci. Pomimo zrealizowania działania C1 Oczyszczanie powierzchni ze śmieci nie było możliwości usunięcia wszystkich odpadów zalegających w gruncie, gdyż naruszyłoby to strukturę gleby a w konsekwencji doprowadziłoby to uszkodzenia roślin i pogorszenia stanu siedlisk.

W ramach projektu wykonaliśmy również monitoring przyrodniczy 12 obszarów Natura 2000. Wydaliśmy przewodnik turystyczno-dydaktyczny po 12 obszarach. Zrealizowaliśmy film przyrodniczo – edukacyjny „Między Miłkiem a Dziewięćsiłem”. Wykonaliśmy również materiały promocyjne takie jak: torby, koszulki, długopisy, breloki, plakaty.  Posadowiliśmy tablice informacyjno-urzędowe, które można odnaleźć w każdym obszarze Natura 2000 oraz 4 tablice informacyjno-edukacyjne, które są zlokalizowane w miejscowościach gmin (Miechów, Charsznica, Książ Wielki i Słaboszów), w których realizowanych był projekt.

Więcej informacji można odnaleźć w zakładkach Zakończenie projektu oraz Publikacje.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami.