Rozliczenie projektu

11 marca 2019 r. otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej informację, że Nasz raport końcowy projektu został pozytywnie oceniony i zaakceptowany przez pracowników tej instytucji. Wszystkie kwoty zadeklarowane w sprawozdaniu końcowym zostały uznane za kwalifikowalne.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, członkom Komitetu Sterującego, Wykonawcom za sprawne wykonywanie zleconych prac.

Szczególne podziękowania za dotychczasową współpracę kierujemy również do Włodarzy 4 gmin z powiatu miechowskiego, na których realizowany był projekt tj. Gminie Miechów, Charsznica, Słaboszów, Książ Wielki oraz  Starostwu Powiatowemu w Miechowie, jak również Dyrekcji i pracownikom Ojcowskiego Parku Narodowego.

Chcieliśmy również serdecznie podziękować Pani Edycie Owadowskiej – monitor Naszego projektu za pomoc i wsparcie merytoryczne w trakcie realizacji i rozliczania projektu.

Mamy nadzieję, że prowadzone przez Nas działania ochronne na murawach kserotermicznych Miechowszczyzny jak i działania informacyjno-promocyjne zapewnią właściwy stan ochrony tych siedlisk.

Zespół projektowy

Zespół projektowy LIFE+