CZAS NA PODSUMOWANIE 2021 ROKU…

Pierwszy rok realizacji projektu pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” już za nami, a więc czas podsumować zrealizowane w minionym roku zadnia…

Wypas owiec i kóz

Działanie wykonano w 16 obszarach Natura 2000: Kalina Mała, Kalina Lisiniec, Kaczmarowe Doły, Komorów, Poradów, Giebułtów, Sławice Duchowne, Widnica, Wały, Sterczów-Ścianka, Dąbie, Opalonki, Uniejów-Parcele, Pstroszyce, Chodów-Falniów, Cybowa Góra, na całkowitej powierzchni 31,27 ha, przy użyciu stad w łącznej liczbie 307 owiec i 24 kóz  i obsadzie 0,4-0,6 DJP/ha.  Działanie realizowane było w dwóch typach ciepłolubnych siedlisk: 6210 -murawy kserotermiczne i 5130 – zarośla jałowca pospolitego na murawach nawapiennych. Działaniem wspomagającym i utrwalającym efekty wypasu owiec i kóz było koszenie niedojadów i usuwanie jednorocznych odrośli.

Fot.1. Październikowy wypas w obszarze Natura 2000 Poradów

Koszenie

Jedyną powierzchnią, na której zrezygnowano z wypasu jest Natura 2000 Grzymałów.  W roku 2021 powierzchnia murawy kserotermicznej (0,53 ha) została jednokrotnie wykoszona po zakończeniu sezonu wegetacyjnego. Podczas zabiegu usunięto również jednoroczne odrośla drzew i krzewów, nie przekraczające wysokości 1m. Łącznie usunięto ok.1,5 t biomasy.

Fot.2. Koszenie murawy kserotermicznej w obszarze Natura 2000 Grzymałów
Fot.3. Wykoszona powierzchnia w obszarze Natura 2000  Grzymałów

Organizacja II edycji Powiatowego Sympozjum  Murawowego

 W czerwcu odbyło się II Powiatowe Sympozjum Murawowe,  pod hasłem „Przyszłość miechowskiech muraw w rękach człowieka”, objęte honorowym patronatem przez Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz Starostwo Powiatowe w Miechowie. Jest to cykliczna impreza o charakterze popularnonaukowym, dedykowana uczniom szkół podstawowych z terenu powiatu miechowskiego, odbywająca się corocznie w Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Pstroszycach Drugich.  W ramach sympozjum przeprowadzony został konkurs w 3 kategoriach wiekowych: I kategoria – adresowana do uczniów klas I-III – konkurs plastyczny; II- dla uczniów klas IV-V – konkurs recytatorski; III – dla uczniów klas VI-VIII – praca pisemna. Łącznie uczestniczyło w nim  61 uczniów, reprezentujących 8 szkół podstawowych. Najlepsze prace w kategorii III zostały przedstawione w formie prezentacji. Wręczeniu nagród laureatom konkursu towarzyszył panel wykładowy, prowadzony przez pracowników naukowych Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ oraz Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Fot.3. Uczestnicy sympozjum wsłuchani w wykład prof. Piotra Rozprądka (MCBUJ)

Więcej informacji pod linkiem: https://www.miechow.pl/powiat/aktualnosci/II-Powiatowe-Sympozjum-Murawowe/idn:2209

Szkolenie dla wykonawców realizujących działania ochrony czynnej

Szkolenie zostało przeprowadzone w listopadzie 2021r. na sąsiadujących z Wyżyną Miechowską terenach Niecki Nidziańskiej – w Dolinie Nidy (Garb Pińczowski, Skowronno Dolne, Umianowice, Skotniki Dolne).  Wyjazd miał  charakter terenowy –  wizje na powierzchniach  wypasanych przez owce, kozy i koniki polskie, w połączeniu z wizytami studyjnymi w gospodarstwach ukierunkowanych na chów i hodowlę owiec ras  typowych dla terenów nizinnych i wyżynnych.  Rolę przewodników i prelegentów w terenie pełnili pracownicy Zespołu Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz pracownicy RDOŚ w Krakowie, natomiast wizytom studyjnym przewodniczyli właściciele gospodarstw. Celem szkolenia była wymiana doświadczeń dotyczących wypasu oraz chowu i hodowli owiec rasy olkuskiej, wielkopolskiej i czarnogłówek (modernizacja owczarni,  modyfikacja  bazy pokarmowej, wzmacnianie odporności zwierząt).

Duże zainteresowanie niewątpliwie wzbudził widok kilkudziesięciu kwitnących okazów zawilca wielkokwiatowego na powierzchni Wierciszów.

Fot.4. Wypas czarnogłówek na łące świeżej w Skowronnie Dolnym
Fot.5. Wypas koników polskich na łące wilgotnej w okolicach Umianowic

Fot.6,7. Zawilec wielkokwiatowy (Anemone nemorosa) na powierzchni Wierciszów (Garb Pińczowski)
Fot.8,9.Wizyta w owczarni w Skotnikach Dolnych (hodowla owiec rasy wielkopolskiej)

Spotkania informacyjne, edukacyjne, promocyjne

Łącznie przeprowadzono 14 spotkań, w tym:

3 spotkania dla właścicieli gruntów posiadających swoje działki w obszarach Natura 2000, objętych projektem

Spotkania informacyjno- konsultacyjne odbyły się w Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Pstroszycach Drugich. Każde z trzech spotkań obejmowało blok poświęcony tematyce działań ochronnych prowadzonych na Wyżynie Miechowskiej w latach 2009-2020 oraz zaplanowanych w bieżącym projekcie na lata 2021-2023, a także zagadnienia dotyczące  zasad realizacji programu rolnośrodowiskowego (PROW 2014-2020), w szczególności pakietów ukierunkowanych na ochronę cennych siedlisk (zostały przedstawione warunki przystąpienia, zasady realizacji, wymogi oraz stawki płatności).     

10 spotkań edukacyjnych

Zajęcia dedykowane były głównie uczniom szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu miechowskiego i z Krakowa oraz uczestnikom letnich półkolonii.  Zostały przeprowadzone w ramach współpracy ze  stowarzyszeniami: „Trzy Dwa Jeden” oraz „Duch”, Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ i Nadleśnictwem Miechów. Ponadto zagadnienia dotyczące muraw kserotermicznych cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród członków  Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkania miały charakter zarówno wykładów, zajęć kameralnych, jak również warsztatów terenowych.

1 spotkanie podsumowujące działania zrealizowane w projekcie w 2021r.

Spotkanie odbyło się w grudniu 2021r . Poświęcone było przede wszystkim działaniom zrealizowanym w minionym roku. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele władz lokalnych, Nadleśnictwa Miechów, Straży Ochrony Przyrody w Miechowie, Stowarzyszenia „Trzy Dwa Jeden”, Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

***

Rok 2021 już za nami, a w kolejny wkraczamy z nowa energią i pomysłami !