Widnica

PLH120076 Widnica

Ogólny opis obszaru

Obszar „Widnica” położony jest w zachodniej części Wyżyny Miechowskiej na północ od Strzeżowa, gmina Miechów, powiat miechowski, województwo małopolskie. 100% powierzchni zajmują siedliska rolnicze. Przedmiotem ochrony są murawy kserotermiczne. Porastają one bardzo strome, wąskie zbocze o ekspozycji południowej, długości ok. 710 m i szerokości ok.110 m, pokryte płytkimi rędzinami. Teren położony jest między intensywnie użytkowanymi polami (uprawy pszenicy, kapusty). Powierzchnia obszaru Natura 2000 „Widnica” wynosi 7,9 ha.

Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru

Obszar wyróżnia się dobrze zachowanymi murawami kserotermicznymi Inuletum ensifoliae z licznymi stanowiskami roślin chronionych m. in. Anemone sylvestris, Aster amellus, Campanula sibirica, Carlina acaulis, w tym 4 gatunków storczykowatych, ale tworzących tu bardzo małe populacje (Epipactis helleborine, Orchis militaris, Platanthera bifolia, Cephalanthera damasonium). Teren ten ma duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności rolniczego krajobrazu.

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Kod

Nazwa siedliska

% pokrycia

Ocena znaczenia obszaru

Stopień reprezentacji

Względna powierzchnia

Stan zachowania

Ocena ogólna

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) – priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków

95,29

A

C

B

C

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

4,71

D

A: doskonała, B: dobra, C: znacząca, D: nieistotna

 Zagrożenia

Największym zagrożeniem dla obszaru jest brak tradycyjnego – ekstensywnego użytkowania rolnego (wypas, koszenie, wycinanie krzewów) muraw kserotermicznych, co powoduje stałe ich zarastanie.