Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Podstawa prawna działania

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie jest jednostką organizacyjną powstałą w dniu 15 listopada 2008 r. na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Zakresy działania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie jest organem administracji rządowej niezespolonej i wykonuje m.in. następujące zadania z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody :
1) udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko;
2) przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć lub udział w tych ocenach;
3) ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody;
4) uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa w części dotyczącej istniejącego lub projektowanego obszaru Natura 2000, rezerwatu przyrody i jego otuliny, parku krajobrazowego i jego otuliny, obszaru chronionego krajobrazu;
5) uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, z wyłączeniem obszarów położonych w granicach parku narodowego i jego otuliny;
6) wydawanie decyzji na podstawie przepisów o ochronie przyrody;
7) szacowanie szkód wyrządzonych przez chronione gatunki zwierząt (m. in. wilki, niedźwiedzie i bobry) oraz wypłata odszkodowań;
8) przeprowadzanie postępowań i wykonywanie innych zadań określonych w przepisach o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
9) wykonywanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).