Pstroszyce

PLH120073 Pstroszyce

Ogólny opis obszaru

Obszar „Pstroszyce” położony jest w zachodniej części Wyżyny Miechowskiej w miejscowości Pstroszyce Pierwsze, na zachód od drogi Miechów – Tunel, gmina Miechów, powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne i ciepłe zarośla porastają strome miedze, odłogowane pola i stare wyrobiska kamienia wapiennego. Powierzchnia tego obszaru wynosi 19,4 ha, jego długość – ok.  610 m, a szerokość – 560 m.

Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru

Obszar wyróżnia się dobrze zachowanymi murawami kserotermicznymi Inuletum ensifoliae z licznymi stanowiskami roślin chronionych Anemone sylvestris, Aster amellus, Campanula sibirica, Carlina acaulis, Orchis militaris. Teren ten ma duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności rolniczego krajobrazu.

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Kod

Nazwa siedliska

% pokrycia

Ocena znaczenia obszaru

Stopień reprezentacji

Względna powierzchnia

Stan zachowania

Ocena ogólna

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) – priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków

44,08

B

C

B

C

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

8,59

D

A: doskonała, B: dobra, C: znacząca, D: nieistotna

Zagrożenia

Największym zagrożeniem dla muraw kserotermicznych tego obszaru jest brak tradycyjnego – ekstensywnego użytkowania rolniczego (wypas, koszenie, wycinanie krzewów), co powoduje ich zarastanie.