Poradów

PLH120072 Poradów

Ogólny opis obszaru

Obszar „Poradów” położony jest między miejscowościami Poradów i Parkoszowice gmina Miechów, powiat miechowski, województwo małopolskie. Składa się z 2 enklaw, rozdzielonych polem uprawnym. Zbiorowiska murawowe porastają strome kredowe zbocza i wąwozy na lewym brzegu potoku Zarogówka. Na zboczach o ekspozycji zachodniej zalegają płytkie rędziny. Pierwsza z enklaw ma długość ok. 660 m, a szerokość od ok. 220 m do 470 m, druga – długość ok. 180 m szerokość 100 m. Cały obszar ma powierzchnię 11,3 ha.

Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru

Najcenniejszym zbiorowiskiem są tu priorytetowe murawy kserotermiczne reprezentowane przez zespół omana wąskolistnego Inuletum ensifoliae. Dobrze zachowany jest też niewielki płat zarośli jałowca pospolitego na murawie nawapiennej. Liczne są także chronione gatunki roślin, z których na szczególną uwagę zasługuje ożota zwyczajna Linosyris vulgaris.

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Kod

Nazwa siedliska

% pokrycia

Ocena znaczenia obszaru

Stopień reprezentacji

Względna powierzchnia

Stan zachowania

Ocena ogólna

5130

Zarosla jalowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych

2,65

A

C

A

B

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) – priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków

74,95

A

C

A

B

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

25,40

C

C

C

C

A: doskonała, B: dobra, C: znacząca, D: nieistotna

Zagrożenia

Największym zagrożeniem dla muraw kserotermicznych tego obszaru jest brak tradycyjnego – ekstensywnego użytkowania rolniczego (wypas, koszenie, wycinanie krzewów), co powoduje ich zarastanie. Murawy są systematycznie zalesiane przez właścicieli gruntów. Dodatkowym zagrożeniem dla tego terenu jest jego zaśmiecanie szczególnie w części północnej w pobliżu niewielkiego czynnego wyrobiska kamienia wapiennego. Od strony wschodniej gdzie znajdują się intensywnie użytkowane pola brak strefy buforowej, co powoduje eutrofizację muraw kserotermicznych przez nawozy spłukiwane z pól.