Chodów – Falniów

PLH120063 Chodów – Falniów

Ogólny opis obszaru

Obszar „Chodów-Falniów” położony jest w zachodniej części Wyżyny Miechowskiej na granicy gmin Charsznica i Miechów powiatu miechowskiego, między miejscowościami Chodów a Falniów, na zachód od drogi Miechów – Charsznica. Powierzchnia obszaru wynosi 7,3 ha. 100% terenu zajmują siedliska rolnicze. Ochronie podlegają murawy kserotermiczne, które porastają bardzo strome, wąskie zbocze o ekspozycji zachodniej, długości ok. 840 m i szerokości ok. 110 m, pokryte płytkimi rędzinami. Teren położony jest między intensywnie użytkowanymi polami (uprawy pszenicy, kapusty).

Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru

Obszar wyróżnia się dobrze zachowanymi murawami kserotermicznymi reprezentowanymi przez zespół Inuletum ensifoliae, z licznymi stanowiskami roślin chronionych, w tym 4 storczyków: Orchis militaris, Platanthera bifolia, Gymnadenia conopsea, Epipactis atrorubens oraz Anemone sylvestris, Aster amellus, Campanula sibirica, Carlina acaulis, Cirsium pannonicum. Teren ten ma duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności rolniczego krajobrazu.

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Kod

Nazwa siedliska

% pokrycia

Ocena znaczenia obszaru

Stopień reprezentacji

Względna powierzchnia

Stan zachowania

Ocena ogólna

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) – priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków

100,00

A

C

A

A

A: doskonała, B: dobra, C: znacząca, D: nieistotna

Zagrożenia

Największym zagrożeniem dla muraw kserotermicznych tego obszaru jest brak tradycyjnego – ekstensywnego użytkowania rolniczego (wypas, koszenie, wycinanie krzewów), co powoduje ich zarastanie. Murawy te w mniejszym stopniu zarastają krzewy, miejscami większym zagrożeniem jest tutaj nadmiernie rozrastająca się kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum. Trawa ta jest naturalnym składnikiem muraw kserotermicznych, kiedy jednak nie jest spasana lub koszona, rozrasta się nadmiernie, eliminując przy tym inne gatunki. Dodatkowym zagrożeniem dla tego terenu jest jego zaśmiecanie, szczególnie w części południowej, w pobliżu niewielkiego czynnego wyrobiska kamienia wapiennego.