Informacje o projekcie NFOŚiGW

Dzięki dofinansowaniu ze środków krajowych – Narodowego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej, rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”. Zaplanowane działania mają na celu utrzymanie efektu ekologicznego osiągniętego w wyniku zrealizowanych w latach ubiegłych projektów tj. projektu LIFE12 NAT/PL/000053 pn. „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej” oraz projektu POIS.02.04.00-00-0180/16 pn. „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000”.

Priorytetowym celem projektu jest utrzymanie w obecnym stanie lub/i poprawa warunków niezbędnych dla zachowania siedlisk kserotermicznych. Zadania polegające na prowadzeniu ochrony czynnej będą realizowane w 17 obszarach Natura 2000, tj. Cybowa Góra, Giebułtów, Grzymałów, Kalina Mała, Komorów, Kaczmarowe Doły, Chodów-Falniów, Poradów, Pstroszyce, Sławice Duchowne, Uniejów Parcele, Widnica, Dąbie, Opalonki, Sterczów- Ścianka, Kalina Lisiniec, Wały, na łącznej powierzchni 28,64 ha. Całkowita wartość projektu wynosi niemal 2 mln zł.

Cele projektu:

 • utrzymanie efektu ekologicznego działań ochronnych prowadzonych w latach ubiegłych,
 • utrzymanie dobrego stanu zachowania siedliska muraw kserotermicznych,
 • poprawa struktury płatów muraw kserotermicznych o gorszych parametrach siedliskowych,
 • wzrost bioróżnorodności muraw kserotermicznych,
 • poprawa stanu ochrony muraw kserotermicznych w zakresie wskaźnika ” ekspansja krzewów i podrostu drzew”,
 • ocena wpływu (skuteczności) wypasu owiec i kóz na populację wybranych gatunków storczyków,
 • poszerzanie wiedzy różnych grup społecznych na temat cennych siedlisk przyrodniczych (ich bioróżnorodności, zagrożeń i metod ochrony),
 • wzrost świadomości ekologicznej i poczucia potrzeby ochrony muraw kserotermicznych  jako unikatowych siedlisk w skali Polski i Europy.

Główne zadania realizowane w projekcie:

 • prowadzenie wypasu owiec i kóz na murawach kserotermicznych w 16 obszarach Natura 2000,
 • wycinka i karczowanie drzew i krzewów w 17 obszarach Natura 2000,
 • koszenie powierzchni muraw kserotermicznych w obszarze Natura 2000 Grzymałów,
 • monitoring wpływu wypasu na stan populacji trzech gatunków storczyków (storczyk kukawka (Orchis militaris), obuwik pospolity Cypripedium calceolus), dwulistnik muszy (Ophrys insectifera),
 • zakup GPS, dokładna lokalizacja stanowisk gatunków chronionych, granic płatów siedlisk przyrodniczych, zespołów roślinnych
 • spotkania edukacyjno – promocyjne.