Dąbie

Ogólny opis obszaru

Obszar znajduje się w pobliżu miejscowości Klonów, ok. 400 m na północ od szosy z Miechowa do Racławic. Zajmuje powierzchnię 4,01ha.  Położony jest na stromym, zachodnim i południowym zboczu kredowego wzniesienia należącego do pasma Wzgórz Klonowskich. W części południowo-zachodniej obszaru znajduje się pozostałość po sporym kamieniołomie, gdzie dawniej eksploatowano surowiec skalny. Podłoże geologiczne stanowią tu głównie margle oraz bardziej zwięzłe skały wapienne wieku kredowego, na których rozwinęły się stosunkowo płytkie i szkieletowe rędziny. Część obszaru pokrywa się z utworzonym w 1955 roku rezerwatem przyrody o takiej samej nazwie.

 Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru

Obszar Natura 2000 utworzony w celu ochrony muraw kserotermicznych oraz grądu. Występuje tu łącznie około 220 gatunków roślin naczyniowych i pad 20 gatunków mchów. Łącznie odnotowano tu 29 gatunków chronionych,  w tym 22 podlegające ochronie ścisłej i 7 – ochronie częściowej.

 Murawy kserotermiczne zajmują powierzchnię 0,95 ha. Siedlisko reprezentowane jest głównie przez zespół omanu wąskolistnego (Inuletum ensifoliae). W północnych partiach murawa ma charakter typowo kwietny z udziałem m.in. szałwii łąkowej (Salvia pratensis), omanu wąskolistnego (Inula ensifilia) macierzanek (Thymus kosteleckyanus,  Th. Marschalianus), pajęcznicy gałęzistej (Anthericum ramosum). W części południowej w płatach muraw zaznacza się dominują trawy, głównie  kostrzewa bruzdowana (Festuca rupicola) oraz kłosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum). Do najcenniejszych gatunków należą tu  m.in. aster gawędka (Aster amellus), miłek wiosenny (Adonis vernalis), dzwonek syberyjski (Campanula sibirica), ostrożeń pannoński (Cirsium pannonicum).Drugim cennym siedliskiem w obszarze jest grąd subkontynentalny, który wykształcił się na zachodnich i południowo zachodnich stokach o stromym nachyleniu. Zajmuje  łączną powierzchnię  0,94 ha. W warstwie drzewostanu poza gatunkami typowymi dla siedliska zaznacza się wysoki udział buka pospolitego (Fagus sylvatica). W runie spotykane gatunki charakterystyczne dla żyznych lasów liściastych , takie jak: przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis), zdrojówka rutewkowata (Isopyrum thalictroides), groszek czerniejący (Lathyrus niger), szczyr trwały (Mercurialis perennis, miodunka ćma (Pulmonaria obscura), miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum). Do rzadziej spotykanych tu gatunków należą: obuwik pospolity (Cypripedium calceolus),podkolan biały (Platanthera bifolia),  kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), buławnik mieczolistny (Cephalanthera  longifolia), lilia złotogłów ( Lilium martagon).

6210-3 – kwietne murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)  o znaczeniu priorytetowym

9170 – grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum)

Zagrożenia

Zagrożeniem dla zachowania muraw kserotermicznych we właściwym stanie jest sukcesja wtórna. Gatunkiem stwarzającym największe problemy w eliminacji jest tu dereń świdwa. Należy jednak podkreślić, że w północnej części obszaru jest celowo – ze względu na dość wysokie ryzyko erozji -utrzymywane wyższe zwarcie drzew i krzewów.