Kalina Lisiniec

Ogólny opis obszaru

Obszar położony jest we wsi Klonów w gminie Racławice. Zajmuje niewielką powierzchnię – 5,7 ha. Obejmuje fragment zbocza o długości ok. 900 m i szerokości ok 100m i ekspozycji południowo-zachodniej o nachyleniu od 5 do 30 stopni. Graniczy z polami uprawnymi i polną drogą. Podłoże geologiczne stanowi margiel kredowy, na którym wykształciły się rędziny. W niektórych miejscach, głównie w górnych częściach zbocza występują również zwarte zadrzewienia powstałe w wyniku naturalnej sukcesji lub celowych nasadzeń drzew. Dawniej teren ten był użytkowany jako pastwisko lub grunty orne. Jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku wypasano tu owce, a na części gruntów wysiewano zboża. Na nielicznych nieużytkach sporadycznie pozyskiwano marglisty kamień budowlany. W tym czasie większe zadrzewienia porastały tylko strome graniczne miedze rozdzielające poszczególne działki rolne.

 Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru

Obszar wyznaczono dla ochrony priorytetowego siedliska kwietnych muraw kserotermicznych, reprezentowanego przez zespół omanu wąskolistnego (Inuletum ensifoliae) z licznym udziałem gatunków storczyków. Szczególnie istotna jest populacja kilkuset osobników obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus). Pomimo niewielkiej powierzchni, obszar stanowi miejsce występowania licznych gatunków roślin chronionych, zagrożonych, umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Stwierdzono tu około 220 gatunków roślin naczyniowych. Bardzo obficie reprezentowane są rośliny rzadkie i chronione, w tym aż 13 gatunków storczyków, m.in.: storczyk kukawka (Orchis militaris) , storczyk męski (O. mascula), storczyk blady (O. pallens), dwulistnik muszy (Ophrys insectifera), listera jajowata (Listera ovata), podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha), buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera alba), gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea), kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine) oraz k. rdzawoczerwony (E. atrorubens). Szczególnie liczny jest tu obuwik pospolity Cypripedium calceolus, który najchętniej rośnie w miejscach częściowo ocienionych, w pobliżu kęp zarośli. Do innych interesujących – ze względu na zasięg i częstość występowania- gatunków należą m.in.: wisienka stepowa (Cerasus fruticosa), ostrożeń pannoński (Cirsium pannonicum), len włochaty (Linum hirsutum), l. złocisty (L. flavum), turzyca Michela (Carex michelii), miłek wiosenny (Adonis vernalis), goryczka krzyżowa (Gentiana cruciata), dzwonek syberyjski (Campanula sibirica), zaraza wielka (Orobanche elatior), przytulia stepowa (Galium valdepilosum), jaskier skalny (Ranunculus oreophilus) oraz zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris).

Przedmioty ochrony

*6210-3 – kwietne murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)  o znaczeniu priorytetowym

1902 Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)

Zagrożenia

Głównymi czynnikami zaburzającymi strukturę i funkcjonowanie siedliska są: sukcesja wtórna oraz brak gospodarki kośno – pastwiskowej. Największy problem stanowią tu – podobnie jak w większości obszarów- dereń świdwa i śliwa tarnina. Natomiast wśród problematycznych, ekspansywnych  gatunków rodzimych należy wymienić przede wszystkim okrzyn szerokolistny (Laserpitium latifolium), rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius), kłosownicę pierzastą (Brachypodium pinnatum).

Dla powyższego obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 27 maja 2014 r., w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kalina-Lisiniec PLH120007 wraz z uzasadnieniem (DZ.URZ.WOJ. 2014.2988).