Wały

Ogólny opis obszaru

Obszar ten położony jest w sąsiedztwie wsi Dale, ok 2 km od Racławic. Powierzchnia obszaru to 9,25 ha.  Obszar obejmuje zbocze o wystawie południowo-zachodniej. Obszar graniczy głównie z gruntami ornymi oraz od strony zachodniej z kompleksem leśnym i drogą. W budowie geologicznej dominują warstwy margla kredowego i wapieni, na których wykształciły się rędziny (rędzina inicjalna, rędzina właściwa mieszana). Lokalnie występuje less, gliny i piaski gliniaste. Część obszaru jest objęta od 1958 roku ochroną rezerwatową.

 Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru

Obszar wyznaczono dla ochrony priorytetowego siedliska kwietnych muraw kserotermicznych , reprezentowanych przez zespół omanu wąskolistnego (Inuletum ensifoliae) z istotnymi stanowiskami storczyków, zarośli jałowca pospolitego oraz  jednej z najliczniejszych populacji dziewięćsiła popłocholistnego (Carlina onopordifolia) w Polsce. Szacuje się, że rośnie tu ponad 10 tys. osobników tej skrajnie rzadkiej w naszym kraju rośliny. Na obszarze występuje szereg roślin chronionych oraz uznanych za rzadkie lub zagrożone, m.in.: aster gawędka (Aster amellus), dzwonek syberyjski (Campanula sibirica), miłek wiosenny (Adonis vernalis), zawilec wielkokwiatowy (Anemone sylvestris), len włochaty (Linum hirsutum), len złocisty (L. flavum), dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acauli)s, ostrożeń pannoński (Cirsium pannonicum,) wilżyna ciernista Ononis spinosa oraz storczyk kukawka Orchis militaris.

Przedmioty ochrony

*6210-3 – kwietne murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)  o znaczeniu priorytetowym

5130 zarośla jałowca na murawach nawapiennych

2249 dziewięćsił popłocholistny (Carlina onopordifolia)

Zagrożenia

Głównym zagrożeniem dla istnienia i funkcjonowania muraw kserotermicznych w skali kraju, a także w przypadku obszaru Wały jest sukcesja wtórna. Natomiast zagrożeniem dla dziewięćsiła popłocholistnego jest ocienienie wynikające z zarastania muraw przez krzewy i drzewa nie pozwala roślinom na wejście w stadium generatywne i doprowadza do ich zaniku (podstawowe zagrożenie dla trwałości populacji zarówno w granicach Wałów jak i w Polsce).

Dla powyższego obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2014 r., w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wały PLH120017 (DZ.URZ.WOJ. 2014.2477).