Opalonki

Ogólny opis obszaru

Obszar obejmuje południowe zbocze kredowego wzgórza stanowiącego część pasma Wzgórz Klonowskich.  Zajmuje ledwie 2,4 ha. Murawy kserotermiczne zajmują tu niewielką powierzchnię w dolnej części zbocza, gdzie reprezentowane są przez bogate florystycznie płaty zespołu omanu wąskolistnego. W górnej części występują natomiast zbiorowiska leśne o charakterze grądowym, a także ciepłolubne zarośla. Część obszaru pokrywa się z utworzonym w 1955 roku rezerwatem przyrody o takiej samej nazwie.

Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru

Na obszarze stwierdzono około 200 gatunków roślin naczyniowych. Murawy kserotermiczne zajmują powierzchnię 0,59 ha i  są miejscem występowania licznych gatunków chronionych, w szczególności storczyków, takich jak m.in.: obuwik pospolity (Cypripedium calceolus), dwulistnik muszy (Ophrys insectifera) storczyk kukawka (Orchis militaris), storczyk męski (O. mascula), podkolan zielonawy (Platanthera chlorantha), podkolan biały (P. bifolia) oraz listera jajowata (Listera ovata). Z innych rzadkich roślin można tu spotkać również m.in. len włochaty (Linum hirsutum), len złocisty( L. flavum), wisienkę stepową (Cerasus fructicosa), turzycę Michela (Carex michelii), astra gawędkę Aster amellus, ostrożenia pannońskiego (Cirsium pannonicum), miłka wiosennego (Adonis vernalis), dzwonka syberyjskiego (Campanula sibirica) oraz dziewięćsiła bezłodygowego (Carlina acaulis).

Drugim cennym siedliskiem jest grąd subkontynentalny. Zajmuje powierzchnię 0,47 ha. Warstwę runa tworzy szerega gatunków charakterystycznych zarówno dla siedliska, jak i dla grupy żyznych lasów liściastych, takich jak: kokoryczka wielokwiatowa (Polygonatum multiflorum), kopytnik pospolity (Asarum europaeum), miodunka ćma (Pulmonaria obscura), prosownica rozpierzchła (Milium effusum), przytulia wonna (Galium odoratum), żankiel zwyczajny (Sanicula europaea); perłówka zwisła (Melica nutans), fiołek przedziwny (Viola mirabilis). Dość licznie występują tu gatunki chronione m.in.: wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), lilia złotogłów (Lilium martagon), miodownik melisowaty (Melittis melissophyllum), kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine, śnieżyczka przebiśnieg (Galanthusnivalis), buławnik mieczolistny (Cephalanthera longifolia), buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera damasonium).

Przedmioty ochrony

6210-3 kwietne murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)

9170 grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum)

1902 obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)

Zagrożenia 

Głównym zagrożeniem jest tu – podobnie jak w innych obszarach – sukcesja wtórna, polegająca na zarastaniu przez krzewy (głównie derenia świdwę, leszczynę pospolitą oraz śliwę tarninę). Wzrost zwarcia krzewów powoduje zacienienie murawy i eliminację gatunków światłożądnych.