Sterczów Ścianka

Ogólny opis obszaru

Obszar znajduje się we wschodniej części sporego kompleksu leśnego położonego na południowy zachód od wsi Klonów. Zajmuje powierzchnie 10,96 ha. Usytuowany jest na zboczu o ekspozycji południowej i południowo-zachodniej. Skałą macierzystą są tu margle i wapienie górnej kredy, w wyższej części częściowo pokryte lessem. Na podłożu tym wykształciły się rędziny właściwe i brunatne. Niewielkie fragmenty muraw wraz z otaczającymi je ciepłolubnymi zaroślami występują jedynie w dolnej części zbocza. Wyżej znajduje się bardziej zwarty las grądowy. Część obszaru pokrywa się z utworzonym w 1955 roku rezerwatem przyrody o takiej samej nazwie.

Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru

Obszar został utworzony w celu ochrony muraw kserotermicznych i obuwika pospolitego. Murawy kserotermiczne reprezentowane są – podobnie jak w innych obszarach – przez zespół omanu wąskolistnego (Inuletum ensifoliae). Do gatunków charakterystycznych dla siedliska występujących na tym terenie należą m.in.: oman wąskolistny (Inula ensifolia), turzyca niska (Carex humilis), goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum), posłonek rozesłany (Helianthemum nummularium), czyściec prosty (Stachys recta), szałwia okręgowa (Salvia verticillata), driakiew żółta leniec pospolity (Thesium linophyllon), przelot pospolity (Anthyllis vulneraria), głowienka wielkokwiatowa (Prunella grandiflora).

Na obszarze stwierdzono około 190 gatunków roślin naczyniowych, w tym liczne taksony rzadkie i chronione. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo obficie rosnący na skraju murawy obuwik pospolity (Cypripedium calceolus), któremu gdzieniegdzie towarzyszy dość rzadki storczyk purpurowy (Orchis purpurea). Ponadto rosną tu m.in: powojnik wyprostowany (Clematis recta), dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis), gnieźnik leśny (Neotia nidus-avis), storczyk kukawka (Orchis militaris), dziewanna austriacka (Verbascum chaixii), zawilec wielkokwiatowy (Anemone  sylvestris) oraz pluskwica europejska (Cimicifuga europaea).

Przedmioty ochrony

6210-3 kwietne murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)

1902 obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)

Zagrożenia

Głównym zagrożeniem dla zachowania prawidłowej struktury płatów muraw kserotermicznych jest sukcesja wtórna, zaznaczająca się przede wszystkim wysokim udziałem leszczyny pospolitej (Corylus avellana). Z uwagi na usytuowanie płatów muraw, występujących na śródleśnych polanach, widoczna jest również obecność gatunków typowych dla runa żyznych  lasów liściastych, jak np. miodunka ćma (Pulmonaria obscura), przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis), kopytnik pospolity (Asarum europaeum). Ponadto zachodzi tu wyższe tempo (w stosunku do innych obszarów) użyźniania podłoża, wskutek gromadzenia ściółki.