Kaczmarowe Doły

PLH120062 Kaczmarowe Doły

Ogólny opis obszaru

Obszar „Kaczmarowe Doły” leży na Wyżynie Miechowskiej, na wschód od wsi Szczepanowice; gmina Miechów, powiat miechowski w województwie małopolskim. Murawy kserotermiczne porastają wyrobiska, nieczynnego już kamieniołomu oraz przylegające do niego odłogowane pola na płytkiej rędzinie. Płaty siedlisk mają długość ok. 760 m szerokość od 110 m do 480 m. Powierzchnia całego obszaru „Kaczmarowe Doły” wynosi 12,6 ha.

Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru

W obszarze ochronie podlegają murawy kserotermiczne, wykształcone tu w postaci zbiorowiska kwiecistej murawy omana wąskolistnego – Inuletum ensifoliae. W jego skład wchodzą liczne gatunki chronione oraz rzadkie w Polsce, gatunki roślinności stepowej: aster gawędka Aster amellus, dzwonek syberyjski Campanula sibirica, dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis, storczyk kukawka Orchis militaria, zwraca uwagę duża liczebność miłka wiosennego Adonis vernalis.

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Kod

Nazwa siedliska

% pokrycia

Ocena znaczenia obszaru

Stopień reprezentacji

Względna powierzchnia

Stan zachowania

Ocena ogólna

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) – priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków

69,75

A

C

A

B

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

30,25

D

A: doskonała, B: dobra, C: znacząca, D: nieistotna

Zagrożenia

Zarastanie zespołu omana wąskolistnego – Inuletum ensifoliae przez drzewa i krzewy, oraz zalesianie odłogowanych pól.