Informacje o projekcie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie w latach 2013-2017 realizuje projekt pn. Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej nr LIFE12 NAT/PL/000053. Przez 5 lat w ramach Programu LIFE+, dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej (75 % wartości zadania) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (25 % wartości zadania) możliwa będzie skuteczna ochrona siedlisk kserotermicznych w 12 obszarach chronionych, położonych w Małopolsce na terenie Wyżyny Miechowskiej. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 6 mln zł.

Skuteczna ochrona muraw kserotermicznych jest realizowana głównie poprzez zastosowanie zabiegów ochronnych: koszenia, karczowania, usuwania inwazyjnych gatunków roślin, wypas owiec olkuskich, wypas kóz, wyposażenie każdego z obszarów w niezbędną infrastrukturę (m.in. tablice informacyjne, ścieżki edukacyjne, punkty widokowe).

Wszystkie obszary podlegające czynnej ochronie znajdują się na terenie Powiatu Miechowskiego. Poniższa tabela przedstawia je z podziałem na gminy.

KOD

Nazwa

Obszary chronione

Gmina

PLH120063

Chodów – Falniów

Natura 2000*

Miechów/Charsznica

PLH120049

Cybowa Góra

Natura 2000*

Słaboszów

PLH120051

Giebułtów

Natura 2000*

Książ Wielki

PLH120053

Grzymałów

Natura 2000*

Słaboszów

PLH120062

Kaczmarowe Doły

Natura 2000*

Miechów

PLH120054

Kalina Mała

Natura 2000*

Miechów

PLH120055

Komorów

Natura 2000*

Miechów

PLH120072

Poradów

Natura 2000*

Miechów

PLH120073

Pstroszyce

Natura 2000*

Miechów

PLH120074

Sławice Duchowne

Natura 2000*

Miechów

PLH120075

Uniejów Parcele

Natura 2000*

Charsznica

PLH120076

Widnica

Natura 2000*

Miechów

Poniższa mapa przedstawia lokalizację obszarów Natura 2000 na terenie Powiatu Miechowskiego;

mapa_1_200000

Murawy kserotermiczne – uznawane są za jedne z najbogatszych pod względem florystycznym siedlisk roślinnych. Są to ciepłolubne, nieleśne zbiorowiska roślinne o charakterze stepowym. Etymologia nazwy „kserotermiczny” wywodzi się z języka greckiego i oznacza: kseros – suchy, thermos – gorący. Mają one charakter reliktów postglacjalnych, które pojawiły się w Polsce po ustąpieniu ostatniego lodowca w okresie ocieplenia. Utrzymanie wartości przyrodniczych muraw jako siedlisk półnaturalnych, koszonych i wypasanych wiele lat temu przez miejscową ludność, dziś wymaga podejmowania wielu działań z zakresu czynnej ochrony. Według sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu europejskiego z dnia 13 lipca 2009 r. na temat stanu i ochrony typów siedlisk i gatunków wymaganego na mocy art. 17 dyrektywy siedliskowej za lata 2001-2006 oraz sprawozdań przedłożonych przez państwa członkowskie wynika, iż jednym z najbardziej zagrożonych w skali europejskiej są właśnie siedliska murawowe, których stan zachowania w Polsce oceniono jako zły lub niezadowalający.

Za główne zagrożenia muraw uznaje się: zanik tradycyjnych form gospodarowania, zanik gospodarki związanej z wypasem, zalesianie, zbyt intensywny wypas, intensyfikację rolnictwa, nawożenie, podsiewanie, zabiegi agrotechniczne doprowadzające do ubożenia składu gatunkowego muraw.

Cel projektu:

Realizacja projektu ma na celu odtworzenie i utrzymanie odpowiednich warunków dla zachowania siedlisk kserotermicznych i gatunków roślin oraz zwierząt z nimi związanych w 12 obszarach Natura 2000 na terenie Wyżyny Miechowskiej w województwie małopolskim. Zbiorowiska te mają charakter półnaturalny i wymagają czynnych działań ochronnych.

Główne zadania realizowane w projekcie:

  • przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych 12 obszarów Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej,
  • opracowanie 12 planów zadań ochronnych stanowiących akty prawa miejscowego służących zarządzaniu obszarami przez okres 10 lat,
  • wykonanie zabiegów ochronnych: wycinki drzew i krzewów, koszenia, karczowania, usuwania inwazyjnych gatunków roślin oraz likwidacji śmieci z obszarów Natura 2000,
  • zakup owiec olkuskich i kóz, prowadzenie wypasu,
  • wykup najcenniejszych obszarów Natura 2000,
  • oznakowanie obszarów tablicami, m.in. wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych, wykonanie tablic urzędowych,
  • monitoring przyrodniczy oraz monitoring skuteczności stosowanych zabiegów ochronnych,
  • akcje promocyjno-informacyjne: spotkania, szkolenia, konferencje, wydanie materiałów informacyjnych i gadżetów

 

ogolnie-owce