Komorów

PLH120055 Komorów

Ogólny opis obszaru

Obszar „Komorów” położony jest w zachodniej części Wyżyny Miechowskiej na południe od Miechowa; gmina Miechów, powiat miechowski, województwo małopolskie. Cały obszar zajmują siedliska rolnicze. Murawy kserotermiczne porastają strome zbocza o ekspozycji południowej, pokryte płytkimi rędzinami. Ich długość to ok. 720 m a szerokość ok.80 m. Powierzchnia obszaru Natura 2000 „Komorów” wynosi 4,9 ha.

Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru

Obszar wyróżnia się dobrze zachowanymi murawami kserotermicznymi (zespół Inuletum ensifoliae) z licznymi stanowiskami roślin chronionych: Anemone sylvestris, Aster amellus, Campanula sibirica, Orchis militaris. Jest to także drugie na Wyżynie Miechowskiej stanowisko Iris aphylla. Jest to teren o nieprzeciętnych walorach krajobrazowych, ma bardzo duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności rolniczego krajobrazu.

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Kod

Nazwa siedliska

% pokrycia

Ocena znaczenia obszaru

Stopień reprezentacji

Względna powierzchnia

Stan zachowania

Ocena ogólna

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) – priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków

100,00

A

C

B

B

A: doskonała, B: dobra, C: znacząca, D: nieistotna

Zagrożenia

Największym zagrożeniem dla obszaru jest brak tradycyjnego – ekstensywnego użytkowania rolnego (wypas, koszenie, wycinanie krzewów) muraw kserotermicznych, co powoduje stałe ich zarastanie.