Kalina Mała

PLH120054 Kalina Mała

Ogólny opis obszaru

Obszar „Kalina Mała” położony jest w północnej części Wyżyny Miechowskiej na południe od Kaliny Małej; gmina Miechów, powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne występują w powiązaniu z lasami grądowymi i ciepłymi zaroślami, porastającymi strome zbocza o ekspozycji zachodniej i południowej. Brzegi rozgałęzionych wąwozów pokryte są płytkimi rędzinami i rędzinami typowymi oraz glebami brunatnymi i płowymi. Płaty siedlisk mają długość ok. 1040 m i szerokość od ok. 210 m do 520 m. Teren położony jest między intensywnie użytkowanymi polami (uprawy pszenicy). Powierzchnia obszaru „Kalina Mała” wynosi 25,6 ha.

Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Kod

Nazwa siedliska

% pokrycia

Ocena znaczenia obszaru

Stopień reprezentacji

Względna powierzchnia

Stan zachowania

Ocena ogólna

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) – priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków

44,08

A

C

B

B

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

8,59

C

C

C

C

A: doskonała, B: dobra, C: znacząca, D: nieistotna

Zagrożenia

Największym zagrożeniem dla obszaru jest brak tradycyjnego – ekstensywnego użytkowania rolnego (wypas, koszenie, wycinanie krzewów) muraw kserotermicznych, co powoduje stałe ich zarastanie.