Grzymałów

PLH120053 Grzymałów

Ogólny opis obszaru

Obszar „Grzymałów” położony jest w środkowej części Wyżyny Miechowskiej na północ od Grzymałowa; gmina Słaboszów, powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne, w mozaice z lasami grądowymi i ciepłymi zaroślami, porastają strome zbocza o ekspozycji zachodniej i południowej, pokryte rędzinami i glebami brunatnymi. Zachodnie zbocza opadają do malowniczego, głębokiego wąwozu lessowego porośniętego lasem grądowym. Siedliska zajmują płat o długości ok. 710 m i szerokości od ok. 300 m do 600 m. Teren położony jest między intensywnie użytkowanymi polami (uprawy pszenicy). Cały obszar ma powierzchnię 15,2 ha.

Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru

Głównym przedmiotem ochrony są priorytetowe murawy kserotermiczne reprezentowane przez zespół Inuletum ensifoliae, z licznymi stanowiskami roślin chronionych: Anemone sylvestris, Aster amellus, Campanula sibirica, Orchis militaris, Linum hirsutum; w lesie grądowym zwraca uwagę niewielka populacja Cypripedium calceolus, obecne są też inne chronione gatunki: Lilium martagon, Listera ovata, Cephalanthera damasonium. Teren ten ma bardzo duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności rolniczego krajobrazu Miechowszczyzny.

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Kod

Nazwa siedliska

% pokrycia

Ocena znaczenia obszaru

Stopień reprezentacji

Względna powierzchnia

Stan zachowania

Ocena ogólna

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) – priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków

13,99

B

C

B

C

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

85,01

B

C

B

C

 

Rośliny wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Kod

Nazwa siedliska

Populacja

Ocena znaczenia obszaru

Populacja

Stan zachowania

Izolacja

Ogólnie

4068

Adenophora lilifolia

11-50

C

B

C

C

A: doskonała, B: dobra, C: znacząca, D: nieistotna

Zagrożenia

Największym zagrożeniem dla muraw kserotermicznych tego obszaru jest brak tradycyjnego – ekstensywnego użytkowania rolniczego (wypas, koszenie, wycinanie krzewów), co powoduje ich zarastanie; w części północnej – niewielkie, dzikie składowiska śmieci.