Giebułtów

PLH120051 Giebułtów

Ogólny opis obszaru

Obszar „Giebułtów” położony jest w północnej części Wyżyny Miechowskiej przy drodze z Kaliny Wielkiej do Giebułtowa, gmina Książ Wielki, powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne, lasy grądowe i ciepłe zarośla porastają strome zbocza o ekspozycji zachodniej i południowej, pokryte rędzinami i glebami brunatnymi. Długości ok. 440 m i szerokości ok. 260 m. Teren położony jest między intensywnie użytkowanymi polami (uprawy pszenicy).

 Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru

Obszar wyróżnia się dobrze zachowanymi fragmentami muraw kserotermicznch Inuletum ensifoliae z licznymi stanowiskami roślin chronionych Anemone sylvestris, Aster amellus, Campanula sibirica, Orchis militaris, Linum hirsutum. Teren ten ma bardzo duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności rolniczego krajobrazu.

 

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Kod

Nazwa siedliska

% pokrycia

Ocena znaczenia obszaru

Stopień reprezentacji

Względna powierzchnia

Stan zachowania

Ocena ogólna

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) – priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków

44,08

A

C

B

C

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

8,59

D

A: doskonała, B: dobra, C: znacząca, D: nieistotna

Zagrożenia

Największym zagrożeniem dla muraw kserotermicznych tego obszaru jest brak tradycyjnego – ekstensywnego użytkowania rolniczego (wypas, koszenie, wycinanie krzewów), co powoduje ich zarastanie. Istotnym czynnikiem ograniczającym powierzchnię muraw kserotermicznych jest ich zalesianie.