Cybowa Góra

PLH120049 Cybowa Góra

Ogólny opis obszaru

Obszar „Cybowa Góra” położony jest w środkowej części Wyżyny Miechowskiej na północ od Ilkowic, gmina Słaboszów, powiat miechowski, województwo małopolskie. Murawy kserotermiczne porastają bardzo strome zbocza o ekspozycji południowej i zachodniej Cybowej Góry, pokryte płytkimi rędzinami. Zachodnie zbocza opadają do malowniczego głębokiego wąwozu. Ich długości to ok. 670 m, a szerokość od ok.80 do 630 m. Powierzchnia całego obszaru wynosi 18,2 ha. Teren położony jest między intensywnie użytkowanymi polami (uprawy pszenicy). Do obszaru został także włączony kilkuhektarowy płat lasu – reprezentowany przez zbiorowiska grądowe.

Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru

Obszar wyróżnia się dobrze zachowanymi murawami kserotermicznymi (siedlisko priorytetowe) reprezentowanymi przez zespół Inuletum ensifoliae z licznymi stanowiskami roślin chronionych, w tym 4 storczykowatych: Platanthera bifolia, Orchis militaris, Epipactis helleborine, Cephalanthera damasonium, Anemone sylvestris, Aster amellus, Campanula sibirica, Carlina acaulis, Cerasus fructicosa, Linum hirsutum i rzadkich chwastów związanych z glebami wapiennymi: Thymelaea passerina, Anagalis foemina, Adonis aestivalis. Teren ten ma bardzo duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności rolniczego krajobrazu.

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG

Kod

Nazwa siedliska

% pokrycia

Ocena znaczenia obszaru

Stopień reprezentacji

Względna powierzchnia

Stan zachowania

Ocena ogólna

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) – priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami storczyków

39,56

A

C

B

B

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

60,44

C

C

C

C

A: doskonała, B: dobra, C: znacząca, D: nieistotna

Zagrożenia

Największym zagrożeniem dla muraw kserotermicznych tego obszaru jest brak tradycyjnego – ekstensywnego użytkowania rolniczego (wypas, koszenie, wycinanie krzewów), co powoduje ich zarastanie.