Komitet Sterujący projektu Life+

W dniach 29.11.2017  r. (środa) oraz 19.12.2017 r. (wtorek)  odbędą się posiedzenia Komitetu Sterującego Life+. Na spotkaniach będą omawiane kwestie związane z zadaniami realizowanymi obecnie przez zespól projektowy.

 

Przewodnik przyrodniczo-turystyczny trafia na Miechowszczyznę.

Publikacja wydana w ramach projektu Life+ pn. Przewodnik Przyrodniczo-Turystyczny – Wyżyna Miechowska trafia do coraz większej liczby mieszkańców na Wyżynie Miechowskiej. Wydawnictwo ma na celu nie tylko promowanie naszego projektu ale także poszerzenie świadomości społecznej w dziedzinie ochrony przyrody. Zainteresowanie publikacją wyrazili nie tylko mieszkańcy Powiatu Miechowskiego ale także Powiatu Krakowskiego, Olkuskiego, Nowosądeckiego i Tarnowskiego. W ostatnich dniach przekazano kilkadziesiąt egzemplarzy wydawnictwa szkołom – m.in. Szkole Podstawowej w Antolce (Powiat Miechowski). Z informacji uzyskanych od Pani Dyrektor szkoły wynika, iż przewodniki będa doskonałymi nagrodami w konkursach organizowanych przez szkole i na pewno wzbogaca wiedze dzieci i młodzieży w dziedzinie szeroko pojętej ochrony przyrody.

Decyzje administracyjne na usunięcie drzew i krzewów.

Aby wykonać pełen zakres zaplanowanych zabiegów ochronnych polegających na usuwaniu drzew i krzewów z powierzchni muraw kserotermicznych musieliśmy uzyskać decyzje administracyjne zezwalające na ich usuniecie. Decyzje administracyjne dla obszarów objętych naszym projektem wydają: Starostwo Powiatowe w Miechowie – w odniesieniu do gruntów leśnych należących do właścicieli prywatnych oraz w odniesieniu do gruntów nie stanowiących lasu, a będących własnością samorządów (np. Urząd Gminy w Charsznicy); Urzędy Gmin: Czytaj dalej

Wykonanie działań ochronnych w 11 obszarach Natura 2000.

W projekcie naszym projekcie, w działaniu ACTION C.2: Oczyszczenie powierzchni z drzew i krzewów, zaplanowaliśmy działania polegające na karczowaniu i wycince drzew i krzewów rosnących na powierzchniach muraw kserotermicznych występujących w 12 obszarach Natura 2000 oraz wycince pędów odroślowych odbijających z szyi korzeniowej drzew i krzewów usuniętych z powierzchni muraw we wcześniejszych latach trwania projektu. Czytaj dalej